• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Splošna matura

Inerdisciplinarni tematski sklop

Interdisciplinarni tematski sklop (ITS) bomo v šolskem letu izvajali poskusno v okviru projektnih dni. Sodelujejo dijaki 2. in 3. letnikov, ki si svojo vsebino izberejo.

ITS v letošnjem šolskem letu bo imel naslednje teme(s klikom na temo lahko preberete podrobno vsebino):

- PODJETNOST,

- GLOBALIZACIJA,

- BARVE JEZIKA in

- ITS NARAVOSLOVJE.

ITS vsebine se bodo pričele izvajati v soboto 29. 9. 2018 za vse dijake ob 8.00 uri in bodo trajale do 12.30 ure.

Vsak od dijakov je izbral svojo temo, le-te se bodo izvajale:

- Podjetnost: učilnica Tuj jezik in po potrebi Multimedija,

- Globalizacija: učilnica Geografija,

- Barve jezika: učilnica Slovenščina in

- Naravoslovje: odpravili se boste v Maribor, kjer boste spoznali problemska stanja obstoječe sobe pobega.

Uspešno delo pri projektnih delavnicah.

Vodstvo šole

Obvezne izbirne vsebine

Katalog OIV - prosta izbira 2020/2021

Prijavo na vsebine oddate na povezavi:

I. Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen zakona o gimnazijah.

II. Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti niti predmeti niti nadomestilo za pouk niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.
III. Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur:
v 1. letniku 90 ur, v 2. letniku 90 ur, v 3. letniku 90 ur in v 4. letniku 30 ur.
IV. Obvezne izbirne vsebine se delijo na:
• vsebine, obvezne za vse
Državljanska kultura najmanj 15 ur
Knjižnična informacijska znanja najmanj 15 ur
Kulturno-umetniške vsebine najmanj 15 ur
Športni dnevi najmanj 35 ur
Zdravstvena vzgoja najmanj 15 ur
Vzgoja za družino, mir in nenasilje najmanj 15 ur
skupaj najmanj 110 ur

• vsebine, obvezne za tip gimnazije
Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja 18 ur
Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja 18 ur

• vsebine po dijakovi prosti izbiri
Dijaki lahko prosto izbirajo:
a. iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo,
b. iz kataloga obveznih izbirnih vsebin šole
Šola prizna dijaku tudi druge vsebine iz sklopa dijakove proste izbire, opravljene v šoli ali drugje.
To so lahko naslednje vsebine:
• glasbena šola,
• organizirani športni treningi,
• aktivno delovanje v kulturno – umetniškem društvu,

• raziskovalna naloga,
• tečaj CPP,
• pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,
• aktivno sodelovanje v lokalnih društvih,
• druge vsebine po presoji šole.

Šola je dolžna organizirati tele vsebine:
Logika najmanj 15 ur

Medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom itd. najmanj 15 ur

Metodologija raziskovalnega dela najmanj 15 ur

Obvladovanje tipkovnice najmanj 15 ur

Prostovoljno socialno delo najmanj 15 ur

Prva pomoč najmanj 15 ur

Športni tabori in šole v naravi najmanj 15 ur

Učenje za učenje najmanj 15 ur

Verstva in etika najmanj 15 ur


Te vsebine mora šola obvezno ponuditi - najmanj v predstavljenem obsegu, izvaja pa jih, če se prijavi (po normativih za oblikovanje skupin) dovolj dijakov. Vsebine so obvezne za šolo kot organizatorja oziroma ponudnika, za dijaka pa ne. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Šola lahko po svoji presoji ponudi tudi vsebine v večjem obsegu.

Izbirni program ŠVZ

IZBIRNI PROGRAM ŠPORTNE VZGOJE

KATALOG IZBIRNEGA PROGRAMA

Pouk športne vzgoje na gimnaziji bo še bolj pester.
Športnemu vikendu v 1. letniku smo dodali še športni vikend v 2. letniku.
Dijaki 1. letnika bodo izvedli tretjo uro ŠVZ domu CŠOD Soča v Tolminu (kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, orientacija, rafting, namizni tenis, igre z žogo), dijaki 2. letnika pa v domu CŠOD Kranjska Gora v Kranjski Gori (smučanje).
Dijaki 3. in 4. letnika si bodo lahko vsebino pri določenem številu ur ŠVZ izbrali sami.
Vsebine, med katerimi bodo dijaki lahko izbirali, so razdeljene v dve skupini, izbrati pa bodo morali eno vsebino iz vsake skupine. V prvi skupini so vsebine, ki jim je namenjeno 18 ur pouka in bodo ocenjene. Vsebinam iz druge skupine je namenjeno 17 ur.

ZAKAJ IZBIRNI PROGRAM
Dijakom bo s tem ponujena možnost, da si izberejo vsebine, ki so jim najbolj všeč, v katerih so najboljši in kjer lahko pričakujejo najboljši uspeh. Zaradi lastnega izbora vsebin je pričakovati večjo zavzetost za delo, s tem pa večji učinek vadbe pri dijakih in posledično tudi uspešnost pri ŠVZ. Zaradi drugačnih oblik dela (tečajne oblike, strnjene ure) se bo izboljšala realizacija ur ŠVZ.

VSEBINE
1. SKUPINA (18 ur, ocena): • aerobika, ples • igre z loparji (tenis, namizni tenis, badminton) • nordijska hoja • plavanje • smučanje • plezanje
2. SKUPINA (17 ur): • rolanje, drsanje • kegljanje • odbojka na mivki • fitnes, bootcamp • golf • kolesarjenje, pohodništvo

PRAVILA IZBIRNEGA PROGRAMA
Vsebine, med katerimi lahko dijaki izbirate, so razdeljene v dve skupini. Vsebinam v prvi skupini je namenjeno 18 šolskih ur, od tega morate dijaki opraviti minimalno 14 ur, pridobiti pa morate tudi oceno. Vsebine iz druge skupine trajajo 17 šolskih ur, vaša obvezna prisotnost pa je minimalno 13 ur. Te vsebine se ne ocenjujejo.
V katalogu izbirnega programa so opisane vse vsebine. Opis zajema ime vsebine, termin, čas in kraj izvajanja, obveznosti dijaka, potrebno opremo, način prijave, razpoložljiva mesta, predvidene stroške in cilje.
Vse ure potekajo po pouku, organizirane bodo tako, da se vsebine ne bodo prekrivale. Obveznosti dijakov so primerna športna oprema (dijakom brez opreme se šteje odsotnost), zadostno število ur prisotnosti in pridobljena ocena pri vsebinah iz prve skupine (ocenjuje se zadnje tri ure). Dijak s prenizko udeležbo ne more pridobiti ocene. Manjkajoče ure bo dopolnil v dogovoru z mentorjem.
Dijaki, ki nastopate v šolskih ekipah oziroma pomagate pri izvedbi športnih aktivnosti na šoli (tekmovanja, nastopi, članki,…), boste lahko te opravljene ure izven pouka uveljavljali kot prisotnost v vsebini iz druge skupine. V primeru prevelikega števila prijav pri posamezni vsebini se upošteva vrstni red prijav. Po zapolnjenem številu bo dijak razporejen v vsebino, ki jo je navedel kot rezervni izbor. Kdor do predvidenega roka ne bo prijavljen, bo razporejen v vsebino, ki še ima prosta mesta.

PRIJAVA K VSEBINAM IZBIRNEGA PROGRAMA
Dijaki se morate prijaviti k dvema vsebinama iz nabora. Prijavite se k eni vsebini iz prve in eni vsebini iz druge skupine vsebin. Prijave potekajo po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  V prijavi je potrebno navesti ime, priimek, razred, izbor vsebine iz prve skupine, rezervni izbor iz prve skupine, izbor vsebine iz druge skupine in rezervni izbor iz druge skupine.

Šolska prehrana

 

Za prehrano naših diakov skrbijo v podjetju Unior. Dijakom je vsak dan na voljo topla malica.
Prijavo na šolsko prehrano oddaj starši ali skrbniki praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto . Z njo se zavezujejo, da bodo spoštovali pravila šolske prehrane, plačali prispevek za šolsko prehrano in pravočasno odjavili posamezne obroke po pravilih šolske prehrane ali v nasprotnem primeru plačali polno ceno obrokov.
Za dijake, ki imajo posebnosti pri prehrani, te sporočijo starši v tajništvu šole.
Dijaku pripada subvenciji v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, od prvega šolskega dne dalje, ali od dne, ki ga določi Center za socialno delo.
Cena zlobe znaša 2,73 EUR.

V primeru, ko je dijak odsoten ali želi odjaviti malico za posamezen dan, mora odjavo urediti starš oz. dijak v spletni aplikaciji e- Asistent ali tudi na elektronskem naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ,  najkasneje do 8 ur zjutraj. Če starš ali dijak, ni odjavil malice do 8 ure za tekoči dan in dijak malice ni prevzel, plačajo starši polno ceno malice za ta dan.

Med malico je v jedilnici prisoten dežurni učitelj.

 

Pravila šolske prehrane

© 2022 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art