Naša »HIMNA«

V MESTU CVETJA IN VINA –
TAM SE ZBIRA VSA MLADINA!

PREDMET Letnik (število ur na teden) Skupaj ure
I –obvezni predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina 4 4 4 4 560
Matematika 4 4 4 4 560
Prvi tuji jezik 3 3 3 3 420
Drugi tuji jezik 3 3 3 3 420
Zgodovina 2 2 2 2 280
Športna vzgoja 3 3 3 3 420
Glasba 1,5 52 + 18*
Likovna umetnost 1,5 52 + 18*
Geografija 2 2 2 210
Biologija 2 2 2 210
Kemija 2 2 2 210
Fizika 2 2 2 210
Psihologija 2 70
Sociologija 2 70
Filozofija 2 70
Informatika 2 70
II - Izbirni predmeti - 1-3 1-5 8-12
III - Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 300
Skupaj ure 32 32 32 29 – 33  4675-4815

* 18 ur se izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin

V prvem in drugem letniku gredo dijaki na športni vikend v CŠOD Tolmin in Kranjska Gora.

V tretjem in četrtem letniku pri pouku ŠVZ dijaki izbirajo med različnimi športnimi aktivnostmi (plezanje, badminton, bootcamp, golf, ples,…).

Izbirni predmeti v drugem letniku so: angleščina, informatika in matematika.

Izbirni predmeti v tretjem letniku so: biologija, fizika, geografija, informatika, kemija, psihologija, slovenščina in sociologija.

Izbirni maturitetni predmeti so: biologija, fizika, geografija, informatika, kemija, nemščina, psihologija, sociologija, zgodovina.

Dijakom nudimo pouk tretjega tujega jezika (francoščina, španščina, ruščina).

Pri vseh predmetih učitelji dijakom nudimo svetovalne ure kot dodatno pomoč pri razumevanju snovi.

VIZIJA GIMNAZIJE SLOVENSKE KONJICE

Vizijo šole smo izoblikovali v projektu Mreže 1 leta 2007/08.

ODPRTE POTI ... S kakovostjo, z ustvarjalnostjo in s povezovanjem so poti v uspešno življenje odprte.

sic mali

Šolski center Slovenske Konjice – Zreče je organiziran kot javni zavod, katerega ustanovitelja sta Vlada RS in Občina Slovenske Konjice. Smo izvajalec izobraževanja za mladino in odrasle, izvajamo tudi svetovalno dejavnost. Dejavnost izvajamo v okviru treh organizacijskih enot:

Gimnazija,
Srednja poklicna in strokovna šola Zreče in
Izobraževanje odraslih in svetovanje.

jmz 1

Spoštovani dijaki, udeleženci izobraževanja, obiskovalci in drugi uporabniki spletnih strani!

V času hitrih sprememb, pridobivanju znanj in kompetenc, so informacije nujne, način pridobivanja le teh, pa je zelo pester in širok.

Dejavnost šolskega centra je zelo raznolika, zato se zavedamo, da so informacije namenjene zelo različnim skupinam uporabnikov. Prizadevamo si, da pridobite na spletnih straneh hitre in ključne informacije.

Že vrsto let, uspešno izvajamo srednješolske programe za mladino, programe izobraževanja in svetovanja odraslim, usposabljanja za delo in prosti čas, šolo vožnje, svetovanja na področju podjetništva in projektov. Verjamem, da boste na našem šolskem centru pridobili prav tista znanja in kompetence, ki jih sami za življenje in delo v tem času, najbolj potrebujte.

Zaposleni se zavedamo pomena kakovosti. Prizadevamo si slediti razvoju stroke, uporabljati sodobne metode dela in učne pristope in s prijaznostjo sklepati dolgoročna sodelovanja. Na uspehe naših dijakov, udeležencev v programih izobraževanja odraslih, smo zelo ponosni.

S širšim lokalnim in mednarodnim okoljem sodelujemo v različnih programih izobraževanja, kariernega razvoja, spodbujanja podjetništva in inovativnosti, sledimo tehnološkim trendom, hkrati pa s pogledom v tradicijo, ohranjamo, nam pomembne vrednote in korenine. Ponosni smo na močno povezanost naših programov z gospodarstvom, vključno z začetno podporo pri oblikovanju in razvoju vaše poslovne dejavnosti.
Odprti smo za nove ideje, nove pristope, za vaša dobra priporočila, za potrebne spremembe, kot tudi za pohvale.

Vabljeni v sodelovanje z nami,
mag. Jasmina Mihelak Zupančič
Direktorica-ravnateljica

Darovanje nam pomaga,
da se povežemo z drugimi.
(Mary Jane Ryan)

Na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče deluje šolski sklad. Dejavnost sklada predstavlja pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in drugih virov.