• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela

S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela

Projekt »S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, SOC-AKT« Kraji izvedbe: Celje, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice.

 

Projekt »S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela«, ali krajše SOC-AKT, se je pričel izvajati dne 23.9.2019 v partnerstvu štirih organizacij, Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnosti razvoj Celje (Zavod ZRI Celje) , JZ SOCIO – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje, Ljudska univerza Rogaška Slatina in Šolski center Slovenske Konjice-Zreče.
Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

SOCIALNA AKTIVACIJA

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 17.05.2019 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije, katerega namen je sofinanciranje projektov, ki izvajajo programe socialne aktivacije ter s svojim celostnim pristopom prispevajo k izboljšanju socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti. Do 30.9.2022 se bo izvajalo 20 projektov na območju Vzhodne in Zahodne Slovenije.
Namen programov socialne aktivacije je okrepiti socialno vključenost udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in življenje pod pragom revščine. V okviru programov se izvajajo aktivnosti, ki prispevajo h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.

O PROJEKTU
Namen projekta »S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela - SOC-AKT« je udeležencem omogočiti spoznavanje vsebin, načrtovanja in razvoja lastne poklicne poti/ kariere ter jim omogočiti proaktiven pristop k iskanju zaposlitve.
Glavni cilj projekta je z usposabljanji, delavnicami in preko aktivnosti spoznavati samega sebe in svoje vrednosti ter spodbujati osebnostno rast, potrebna znanja in sposobnosti. Projekt bo tako prispeval k večji informiranosti in ozaveščenosti o pomenu lastne proaktivnosti, kar lahko pripelje do uspešnega vstopa na trg dela. V ta namen projekt prispeva k izobraževanju in ozaveščanju o moči ustvarjalnega razmišljanja in pomenu za lastni osebni in profesionalni razvoj, kot tudi družbe v celoti.

Udeleženci pridobijo znanja, spretnosti in nasvete, ki jih potrebujejo za opravljanje delovnih nalog in so del delovnih usposabljanj. Naši strokovni sodelavci tesno sodelujejo s strokovnimi službami MDDSZ, koordinatorji programa SA, ZRSZ in CSD ter mentorji za namen pridobivanje delovnih spretnosti, ki nudijo praktično usposabljanje. Preko individualnih svetovanj in usmerjanja udeleženci spoznavajo samega sebe, svoje cilje in sposobnosti in prepoznavajo najbolj realen naslednji korak na poti k usposobljenosti za prehod na trg dela. Nekateri so pripravljeni in jim je izziv že praktično delo v okviru izvajanja programa, drugi spoznajo, da potrebujejo še dodatno podporo, zopet tretji pa potrebujejo specifična strokovna izobraževanja. Poleg individualnega svetovanja imajo udeleženci tudi svetovanje poklicnega usmerjanja kot predpriprava za trg dela.

Cilj projekta 
je povečati delež oseb iz ciljne skupine, ki bodo ob zaključku programa vključeni v aktivno iskanje zaposlitve, izobraževanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev in osebam iz ciljne skupine ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe socialne aktivacije, ki jim bodo omogočili:
- razvoj socialnih veščin in spretnosti,
- dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo,
- pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti,
- osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu dela/za njihovo približevanje na trg dela,
- aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,
- dvig oz. pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje zaposlitve, ki bodo okrepile zaposlitveni potencial posameznika.

Pomemben cilj je tudi okrepiti povezovanje ključnih deležnikov v regiji za tesnejše sodelovanje in povezovanje. To pomeni boljše sodelovanje med partnerji in deležniki, okrepljeno sodelovanje, skupne koordinacije in usposabljanja na več ravneh ter tesno povezati delovanje lokalnih partnerjev, MDDSZ - koordinatorji socialne aktivacija, ZRSZ in CSD.

Projekt dosega rezultat specifičnega cilja prednostne naložbe OP EKP 2014-2020 z naslednjimi postavljenimi cilji:
- povečanje deleža oseb iz ciljne skupine, ki bodo po koncu programov vključeni v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev (najmanj 15 oseb v skupini – 5 izvedb programa na treh lokacijah: Celje, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice).
- Individualno delo z vsakim udeležencem posebej in vodenje individualnega izvedbenega načrta.
- Osebna svetovanja, motiviranje in usmerjanje k aktivnemu iskanju rešitev za izhod iz položaja.
- Tesno sodelovanje s partnerji in deležniki, še posebej s strokovnimi sodelavci KSA, ZRSZ in CSD.
- 100% proaktivnost udeležencev programa socialne aktivacije in
- kazalnik rezultata: najmanj 25% udeležencev programa socialne aktivacije vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu.

O PROGRAMU
V času izvajanja projekta bo v vsakem izmed treh krajev opolnomočeno 5 skupin po 15 oseb, skupaj vsaj 225 oseb iz ciljne skupine. Ciljna skupina so polnoletne osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so ali upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali vpisane v evidenco brezposelnih oseb na podlagi Zakona o urejanju trga dela ali na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

Posamezen program se izvaja 8 mesecev, pri TEM izvedba poteka v naslednjih fazah:
1. faza: 1 mesec za namen priprav na izvajanje programa,
2. faza: 6 mesecev za namen neposrednega izvajanja programa z udeleženci,
3. faza: 1 mesec za namen dodatnega individualnega dela z udeleženci po izhodu iz programa.

Vsebina 2. faze je razdeljena v 3 module:
Modul I: Uvodni modul Skupinsko delo in dodatno individualno delo s posameznim udeležencem. Namen modula je navajanje na vsakodnevno rutino, spodbujanje integracije udeležencev v socialno okolje preko dela in funkcioniranja v skupini, dvig motivacije in spodbujanje osebnostne rasti udeležencev. Modul obsega aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, aktivnosti za motiviranje udeležencev in njihovo osebnostno rast in aktivnosti za dvig socialnih kompetenc.
Modul II: Izvedbeni modul Skupinsko delo in dodatno individualno delo s posameznim udeležencem, pri tem je udeleženec vključen v spoznavanje procesov dela v okviru delovnih/učnih projektov pri izbranem delodajalcu. Namen je prepoznavanje in krepitev potencialov udeležencev, dvig funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop na trg dela, spoznavanje trga dela in procesa dela pri izbranih delodajalcih. Modul obsega aktivnosti za spoznavanje trga dela, aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc, aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop oz. približevanje trgu dela in pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela.
Modul III: Izhodni modul Skupinsko delo in dodatno individualno delo s posameznim udeležencem. Namen je pregled pridobljenega znanja in veščin udeležencev na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela in prepoznavanje primanjkljaja kompetenc, opredelitev nadaljnjih obravnav oz. vključitev v druge programe ali na trg dela in pomoč pri vstopanju na trg dela.
Modul obsega aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev, pregled doseženih ciljev udeležencev in zagovorništvo, svetovanje in podpora pri vstopanju na trg dela.

Projekt se bo izvajal od 23.9.2019 pa vse do 30.9.2022 na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija, območje Celje, v krajih izvedbe Celje, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice.

SA CELJE, lokacija Zavod ZRI, Celje
- Zavod ZRI, Celje
- JZ SOCIO– Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje

SA SLOVENSKE KONJICE, lokacija ŠC Slovenske Konjice
- Zavod ZRI, Celje
-
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

SA ŠMARJE PRI JELŠAH, lokacija Ljudska univerza Rogaška Slatina, enota Šmarje pri Jelšah
- Zavod ZRI, Celje
- Ljudska univerza Rogaška Slatina

www.eu-skladi.si

MDDSZ  EU

 
 

 


© 2023 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art