Preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (oz. Covid -19)

Objavljeno v Novice

Spoštovani  dijaki, udeleženci izobraževanj, zaposleni in drugi obiskovalci.

Pri preprečevanju okužbe z virusom Covid-19 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo (vsaj 1 minuto).
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
  Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb, potrebujemo tudi Vašo pomoč. Šola je v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejela ukrepe za zmanjševanje širjenja različnih okužb. V primeru spremenjenih razmer glede pojava različnih okužb, se bodo ukrepi temu prilagodili.
  Prosimo Vas za varno in mirno postopanje.
  Šolski center Slove. Konjice-Zreče ima za potrebe organizacije dela, izdelan načrt ravnanja v primeru pojava koronavirusa (Covid-19). V nadaljevanju povzetek načrta s prilogami in sicer:

Izsek iz načrta organizacije dela Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče v primeru pojava koronavirusa ( Covid -19)
Načrt se uporablja za virus: Sars-COV-2 oz. Covid -19 (v nadaljevanju virus ali koronavirus. Smiselno se načrt uporablja tudi v primeru pandemske gripe.
Načrt se smiselno uporablja pri izvajanju vseh dejavnosti Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče ter v vseh stavbah  Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče in sicer na lokacijah: Gimnazija Slovenske Konjice, Tattenbachova 2a, Slovenske Konjice, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Dravinjska cesta 1, Zreče ter pri izvajanju šole vožnje (avto, teren, objekti).
Pri izvajanju izobraževanja odraslih Laško,  dejavnosti SPOT Celje , izvajanju športne vzgoje v programih mladine, se upoštevajo tudi navodila lastnikov objekta, kjer se dejavnost poteka.
Načrt vsebuje smernice in priporočila za ravnanje  ob pojavu virusa, med dijaki, udeleženci in zaposlenimi Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče, s ciljem zmanjševanja obolevnosti in spremljajočih komplikacij ter čim manjšimi motnjami pri izvajanju  pedagoškega dela in  vsakodnevnih aktivnosti v našem okolju.
Smernice in priporočila so pripravljena skladno z navodili Inštituta za varovanje zdravja in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport  in se bodo sproti prilagajala.
Za izvedbo načrta so zadolženi vsi vključeni v delovni, učni proces centra, posebej je oblikovana tudi koordinacijska skupina s kontaktnimi podatki.

Izvajanje higienskih ukrepov za zmanjševanje širjenja virusa na šoli
Zaposlene, dijake, udeležence bomo seznanili z ukrepi za preprečevanje širjenja virusa (higiena rok, higiena kašlja).
Dijake bomo seznanjali z ukrepi za preprečevanje širjenja virusa ter jih spodbujali k umivanju rok in higieni kašlja, kihanja, po potrebi razkuževanja rok.
Poskrbeli bomo za ustrezno čistočo in higieno v toaletnih prostorih.
Razrede in prostore, kjer se dijaki, udeleženci, zaposleni zadržujejo bomo pogosto prezračevali ter izvajali čiščenje in po potrebi razkuževanje.
Za čiščenje prostorov in površin bomo uporabljali običajna čistila in detergente, po potrebi čistili na način in po postopku, ki je vpeljan v šoli v času ukrepov za zmanjševanje širjenja virusa.
Posebno pozornost bomo namenili čiščenju površin, kjer se jih dijaki in zaposleni pogosteje dotikajo z rokami (kljuke, ograje, tipkovnice....), ter jih po potrebi tudi razkuževali.
Na več mestih šole bodo nameščena razkužila za roke.

Varnost in logistika

Gibanje v stavbah šolskega centra (stavba Gimnazije in SPSŠ Zreče) je ustaljeno po Šolskih pravilih. Stavbi sta odprti v dneh, ko poteka pouk in izobraževanje odraslih. V šolo se vstopa skozi glavni vhod. V posebnih razmerah, se čas in gibanje po objektih, določi drugače s posebnim urnikom.
Šola zagotavlja prostor za osamitev obolele osebe v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih aktivnosti.
Če bo dijak zbolel v šoli, bomo obvestili njegove starše. Do prihoda staršev bo dijak počakal v prostoru za osamitev obolelih oseb.
Na šoli zagotavljamo redno vzdrževanje in delovanje podpornih služb ter redno oskrbo z vodo, elektriko, sanitarnim materialom. Hrano zagotavlja zunanji ponudnik dijaške prehrane.

 

Ključni podatki za preprečevanje so:

pdfPriloga 1: Priporočila za ukrepanje ob pojavu epidemije virusa v izobraževalnih ustanovah Inštituta za varovanje zdravja

pdfPriloga 2: Seznam članov koordinacijske skupine s kontakti

pdfPriloga 3: Seznam zavodov za zdravstveno varstv

pdfNAČRT ORGANIZACIJE DELA ŠC V ČASU KORONA VIRUSA 29.2.2020

 

Povezave:

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019;

https://www.nijz.si/sl/za-preprecevanje-sirjenja-okuzb-poskrbimo-tudi-z-umivanjem-rok

mag. Jasmina Mihelak Zupančič
Ravnateljica-direktorica