KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ŠOLSKEGA CENTRA SLOVENSKE KONJICE-ZREČE

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ŠOLSKEGA CENTRA SLOVENSKE KONJICE-ZREČE

I.    OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Naziv:    Šolski center Slovenske Konjice-Zreče,
Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 18 00
Fax: 03 757 18 18
Spletne strani:  www.sc-konjice-zrece.si
Datum objave kataloga:    1. 3. 2011
Tiskane oblike informacij so dostopne v tajništvu zavoda.

II.    SPLOŠNI PODATKI IN INFORMACIJE O ZAVODU

Dejavnosti javne službe
-    srednješolsko splošno izobraževanje
-    srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
-    dejavnost knjižnice

Organizacijske enote zavoda
-    Gimnazija Slovenske Konjice
-    Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
-    SIC-Izobraževanje odraslih

Organi  zavoda:
Direktorica-ravnateljica: Jasmina Mihelak Zupančič, jasmina.mihelak-zupancic(at)guest.arnes.si
Svet zavoda: predsednica Maja Dragan, univ. dipl. prev. 
Učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbori. 

Uradne ure v tajništvu:
Vsak delovni dan v času pouka od 10.00 do 11.00 ure in od 13.00 do 14.00
V času počitnic po predhodnem razporedu.
Telefon:    03 757 18 00

III.    PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

1.    Povezave in državni registri predpisov

Državni zbor:              http://www.dz-rs.si

EU portal                    http://europa.eu

2. Seznam javnih evidenc in podatkov
- Seznam javnih evidenc: Zavod ne vodi seznama javnih evidenc oziroma ne upravlja z njimi.
- Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov: seznam dijakov in seznam zaposlenih

3. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

    Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

    Odvetnica Kaja Dosedla
    T: 03 749 32 00
    E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

4.   Državni predpisi:
-    Register predpisov in Uradni list RS
-    Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
-    Kolektivna pogodba za javni sektor,
-    Zakon o zavodih,
-    Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter podzakonski predpisi,
-    Zakon o izobraževanju odraslih in podzakonski predpisi,
-    Zakon o javnih financah in podzakonski predpisi,
-    Zakon o delovnih razmerjih,
-    Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
-    Zakon o računovodstvu in podzakonski predpisi,
-    Zakon o javnih naročilih,
-    Zakon o varstvu osebnih podatkov,
-    Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
-    Zakon o splošnem upravnem postopku,
-    Zakon o šolski inšpekciji,
-    Zakon o javnih uslužbencih,
-    Pravilnik o računovodstvu,
-    Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju,
-    Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja,
-    Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah,
-    Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
-    Slovenski računovodski standardi,


5.    Notranji predpisi:
Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center Slovenske Konjice-Zreče  (Vlada R Slovenije, 28. 10. 2008, sprememba
28. 12. 2010).

6.    Drugi pomembnejši akti in predpisi:

-    Poslovnik o delu Svet zavoda Šolski center Slovenske Konjice-Zreče,
-    Poslovnik sveta staršev,
-    Šolska pravila o ocenjevanju znanja v strokovnem in poklicnem izobraževanju,
-    Šolska pravila o hišnem redu,
-    Letni delovni načrt,
-    Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
-    Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada

7.    Drugi pomembnejši akti in predpisi:
Publikacija šole,
Šolska kronika,
Poslovni in finančni načrt za tekoče leto.

IV.  OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ

Informacije so dostopne na spletu, del pa v papirni obliki, ki jih hrani zavod.
Informaciji  lahko zahteva kdorkoli. Zavod bo posredoval informacije v pisni obliki oziroma bo usmeril zainteresirano osebo  na ustrezno spletno stran zavoda.

Tel. 03 757 18 00, fax: 03 757 18 18, e- naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Pooblaščena oseba za sprejem vloge: Poslovna sekretarka.

Za dostop ljudi s posebnimi potrebami v zavod z namenom fizičnega vpogleda v dokumentacijo se zagotovi na osnovi predhodnega dogovora v knjižnici šole.

V.    STROŠKOVNIK
Pri ugotavljanju stroškov za posredovanje informacij javnega značaja se uporablja neposredno Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. list RS, številka 76/05).
pdfSTROŠKOVNIK O POSREDOVANJU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

VI.    SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAFTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Doslej ni bilo prejetih zahtev za informacije javnega značaja.