Naloge dežurnega dijaka

 

  • Opravlja svoje delo od 7.00 do 13.35.
  • Dokumentacijo o dežuranju prejme v zbornici in jo ob zaključku odda vodji dežurnih učiteljev. Slednji dokumentacijo ob prevzemu podpiše.
  • Pomaga skrbeti za red in disciplino na šoli, da nihče ne moti pouka.
  • Pozdravi in sprejema obiskovalce, zapiše njihove podatke, jih usmerja, pospremi, kamor so namenjeni. Obiskovalci (razen staršev) dijake počakajo pred vhodom v šolo ali pri dežurnem dijaku.
  • Ob obisku staršev v nujnem primeru po odobritvi ravnatelja ali njegovega namestnika pokliče dijaka iz razreda.
  • Zapiše kršitve šolskega reda in o njih obvešča dežurne učitelje (učiteljski zbor/vodstvo šole).
  • Ugaša luči na hodniku, po potrebi zapira vhodna vrata in vrata učilnic.
  • Večkrat dnevno gre na obhod po šoli, predvsem po garderobi, drugače ne sme zapuščati svojega prostora brez dovoljenja dežurnih učiteljev.
  • Dežurni dijak mora prisostvovati ocenjevanju znanja. Morebitno zamenjavo uredi razrednik, po potrebi učitelj predmeta.
  • Zadnji dijak posameznega oddelka obvesti o nadaljevanju dežurstva razrednika naslednjega oddelka. Dežurati začnejo 3. letniki, sledijo 4., 2. in nato 1. letniki.