Svet staršev

Delo dijakov je uspešnejše, če je spremljano. V šoli to počnemo profesorji in si obenem prizadevamo, da pri tem sodelujejo tudi starši oz. skrbniki z rednim obiskovanjem roditeljskih sestankov, s posvetovanjem z razredniki na pogovornih urah ali po telefonu.

Roditeljske sestanke skliče razrednik najmanj trikrat v šolskem letu, pogovorne ure pa so običajno v dopoldanskem času (dan in uro razredniki določijo ob začetku šolskega leta) in je razvidna pri predstavitvi profesorjev na naši spletni strani.

Skupne pogovorne ure, ko so staršem na razpolago vsi učitelji, so enkrat mesečno po razporedu, ki je objavljen v začetku septembra.

Delo šole spremljajo starši v svetu staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Predstavniki v svetu staršev Gimnazije Slovenske Konjice:

Razred Predstavnik staršev  
1. a Tatjana Tisovic RUS
1. b Mateja SLAPNIK
2. a Eva BERGINC
2. b Doris Mlakar GRAČNER
3. a Milena OROŽ ČREŠNAR
3. b Metoda REBERNAK - LAPUH
4. a Danilo HRIBERNIK
4. b Emilija HREN DEČAR